• قیمت ها ثابت است و با اضافه کردن امکانات و کم شدن امکانات هیچ تغییری در قیمت نخواهیم داشت.
  • موارد قرمز رنگ با توجه به در خواست مشتری اضافه می شوند.